ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” Ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα αειφόρου τουρισμού”

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με το σχέδιο συνεργασίας οι ΟΤΔ “A.E.NO.Λ. Α.Ε.” στην Ελλάδα και Gévaudan-Lozère στην Γαλλία μπόρεσαν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των περιοχών τους μέσω του αγροτουρισμού, των τοπικών αγροτικών τους προϊόντων και στο μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Οι στόχοι της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής είναι οι :

1ος Στόχος : Η διατήρηση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα της περιοχής

2ος Στόχος : Βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές

3ος Στόχος : Ενεργοποίηση ενδογενούς δυναμικού μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

4ος Στόχος : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

5ος Στόχος : Ενθάρρυνση της πολυδραστηριότητας και της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας προς μη γεωργικές δραστηριότητες.

Η διακρατική συνεργασίας που προαναφέρθηκε θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των τριών από τους στόχους της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής που είναι οι εξής :

  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
  • βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές .
  • αύξηση του εισοδήματος και ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.
  • Για να δείτε το αναλυτικό αρχείο παρουσίασης του προγράμματος κάντε λήψη το αρχείο

Ελληνική Εβδομάδα στο Παρίσι στον Οίκο της Lozère

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) και ειδικότερα του μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία» συνεργάστηκε με την γαλλική ομάδα PAYS DU GEVAUDAN – LOZERE Gévaudan υλοποιώντας την διακρατική συνεργασία με τίτλο «Ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα αειφόρου τουρισμού σε αγροτικές περιοχές, μέσω διαδικασιών ποιότητος».

Η διακρατική συνεργασία που υλοποιήθηκε προέβλεπε και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ στον Οίκο της Lozère (χώρος όπου προωθούνται τα προϊόντα της περιοχής Lozère).

Για να δείτε το αναλυτικό αρχείο παρουσίασης της Ελληνικής Εβδομάδας στο Παρίσι κάντε λήψη το αρχείο