Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ΄ αριθμ. 2531/02.09.2020 απόφαση, η διακήρυξη του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» CLLD / LEADER – Μέτρο 19.2

Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Πράξης  438.380,78