Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ- “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1/2020 (16/1/2020) πρακτικό του Δ.Σ. της ΑΕΝΟΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με  έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ- “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” στην Ελασσόνα, οδός Δημάρχου Βλαχοδήμου 1, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ / Γραφείο Διοίκησης της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”, Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 τηλ. 24930-24222 & 24930 25047.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” (www.aenol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”.

Ελασσόνα, 24/01/2020

Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ