Η “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” σύμφωνα με το άρθρο 26 Νόμου 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» καθώς και της με αριθμό 7/2020  απόφασης του Δ.Σ αυτής,

Καλεί

τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 – Ελασσόνα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ον : Υποβολή έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 – 1 – 2019  μέχρι 31 – 12 – 2019.

2ον : Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) για την εταιρική χρήση από 1 – 1 – 2019  μέχρι 31 – 12 – 2019.

3ον : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1 – 1 – 2019 μέχρι 31-12-2019.

4ον : Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού ως προς την διεύθυνση της εταιρείας

5ον : Έγκριση της νέας σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

6ον : Πορεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»