Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ- “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2./2021 (11/2/2021) πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με  έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ. Θέσης 1).

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ- “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” στην Ελασσόνα, οδός Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ.

Το υλικό της Προκήρυξης επισυνάπτεται πιο κάτω: