ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓIΑΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 3/2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/16.
  3. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
  4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχο του τοπικού προγράμματος που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού της .

Την παράγραφο 4.1.3 του Κεφαλαίου 4 και αντίστοιχα την παράγραφο 4.2.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μ19 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό λειτουργικών δαπανών υποστήριξης του τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% ή/και 25% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου παροχής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Προς τούτο θα συνάψει Σύμβαση με φυσικό πρόσωπο που ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία θα έχει διάρκεια ένα έτος από την απόφαση ανάθεσης.

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσετε στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλο­γίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες.

   Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται σε επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (7.800,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% χιλίων οκτακόσιων εβδομήντα δύο ευρώ (1.872,00€), δηλαδή σε συνολικό ποσό εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (9.672,00€) και θα καλυφθεί από πόρους του εγκεκριμένου «Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας».

   Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και αναφέρονται στο συνημμένο Ειδικό Παράρτημα Όρων και Απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την καλή εκτέλεση παροχής υπηρεσιών.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την 30η Μαρτίου ημέρα Τρίτη, ώρα 14:30 μ.μ. σφραγισμένη προσφορά, όπως ακριβώς περιγράφεται ειδικότερα στην παράγραφο 7 του συνημμένου Ειδικού Παραρτήματος, στα γραφεία της εταιρείας ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, 40200 Ελασσόνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τη σφραγισμένη προσφορά τους λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των όρων και απαιτήσεων του συνημμένου Ειδικού Παραρτήματος, το οποίο θα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (www.aenol.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2493025047 (κ. Μπασδέκη Σεβαστή).

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και του αναδόχου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ελασσόνα  19.03.2021

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της  «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» για την ανάθεση του έργου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Παρακολούθηση του λογιστηρίου και σύνταξη του ισολογισμού της εταιρείας

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ένα έτος από την απόφαση ανάθεσης

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 7.800,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.

4. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Δίπλωμα Οικονομολόγου ΠΕ.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξης .

3. Πολυετής εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

Η παρεχόμενη υπηρεσία μέσω του έργου κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλο­γίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1 Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.

Δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και θα βαρύνει την «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.». Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη ως βάση και κριτήριο για τη σύγκριση των προσφορών

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1 Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.

Δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και θα βαρύνει την «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.». Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη ως βάση και κριτήριο για τη σύγκριση των προσφορών .

6.2 Η προσφορά για την ανάθεση για την ανάθεση του έργου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» θα κατατεθεί σύμφωνα με τον παρακάτω υπόδειγμα :

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΚΟΣΤΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ            7.800,00  
ΦΠΑ 24%1.872,00  
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ9.672,00  

6.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε τροποποίησή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

6.4 Κρατήσεις

 Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 στην Ελασσόνα, στο Πρωτόκολλο της Εταιρείας, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, με προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία την 30η Μαρτίου ημέρα Τρίτη, ώρα 14:30 μ.μ.

Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα υποβληθεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο παραλήπτης: Αναπτυξιακή  Εταιρεία Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από :

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο πτυχίου.

3. Αντίγραφο της  άδειας άσκησης επαγγέλματος  λογιστή-φοροτεχνικού Α΄τάξης.

3. Αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας του.

Ισχύουσες είναι μόνο οι προσφορές  οι οποίες θα παραληφθούν από την Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά θα πρέπει η αίτηση να περιέλθει, ομοίως, στο πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  • Ο συνεργάτης αναλαμβάνει την παροχή όλων των οικονομολογικών – λογιστικών συμβουλών και υπηρεσιών της εταιρείας .
  • Ο συνεργάτης υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, να μη γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατεί μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας.

9.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, μετά την έκδοση του σχετικού νόμιμου παραστατικού του αναδόχου και  με προϋπόθεση την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του .

Σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης της πληρωμής του αναδόχου, που οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων των υλοποιούμενων προγραμμάτων, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει την καταγγελία της σύμβασης για την αιτία αυτή.

Ελασσόνα  19.03.2021

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ