Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»  ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των παρακάτω γραφείων της:

1) Η έδρα της εταιρείας, επί της οδού Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, στην Ελασσόνα, που αποτελείται από έναν (1) όροφο, συνολικής μικτής επιφάνειας 200 τ.μ.

2) Το παράρτημα της εταιρείας,  επί  της οδού Πανός 13 (3ος όροφος), στην Λάρισα, συνολικής επιφάνειας  87,10 τ.μ. .

Προς τούτο θα συνάψει Σύμβαση με φορέα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία θα έχει διάρκεια από 1/03/2021 έως 31/08/2021.