Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αρθ. 10/29-12-2020 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27142/31/Β/92/24 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 026537940000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευς, η η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις  22η Ιανουαρίου  2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά το ποσό που προκύπτει από την συνταχθείσα οικονομοτεχνική μελέτη,  για τις ανάγκες προσαρμογής της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4674/2020 – Αποβολή μετόχων με διαγραφή των μετοχών τους.

2. Προσαρμογή της Εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020- Καθορισμός των φορέων που θα συμμετάσχουν  στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

3. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση.

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα α­νω­τέρω θέματα επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 20-03-2020 (ΦΕΚ Α’ 8/20-03-2020), άρθρο 33 παρ. 2, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα οι Γενικές Συνελεύσεις οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας να διεξάγονται  με τηλεδιάσκεψη, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της  πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή ελλείψει τέτοιων οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο ίσης αποδεικτικής ισχύος στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής  της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ