ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Στόχοι της Εταιρείας

Η εταιρεία έχει θέσει στόχους που τελικό αποδέκτη έχουν τον πολίτη

Ενημέρωση πολιτικών - τοπικών φορέων

Ενημέρωση πολιτικών – τοπικών φορέων 

Learn More

Ενημέρωση πολιτικών – τοπικών φορέων για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών – προϋποθέσεων ανάπτυξης και η παροχή τεχνικής στήριξης για την κατάρτιση και υποβολή επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων

Μελέτες

Ανάληψη μελετών σχεδιασμού

Learn More

Ανάληψη μελετών σχεδιασμού νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και μελετών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Υλοποίηση

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων 

Learn More

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων δικτύωσης, δημοσιότητας, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων διαλέξεων, συνεντεύξεων κ.λ.π.

Συλλογή Στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης

Συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων 

Learn More

Συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση και τις υφιστάμενες αναπτυξιακές τάσεις στην περιοχή.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση

Learn More

Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης-επιμόρφωσης και δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Συνεργασίες

Ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς 

Learn More

Ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων περιοχών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων και αμοιβαίων επωφελών ανταλλαγών.