Η Εταιρεία έχει θέσει στόχους

Ενημέρωση

Ενημέρωση πολιτικών – τοπικών φορέων για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών – προϋποθέσεων ανάπτυξης και η παροχή τεχνικής στήριξης για την κατάρτιση και υποβολή επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων

Συλλογή Στοιχείων

Συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση και τις υφιστάμενες αναπτυξιακές τάσεις στην περιοχή.

Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Παρακολούθηση προγραμμάτων που αφορούν ενίσχυση μειονεκτικών και λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ε.Ε. και διερεύνηση των δυνατοτήτων απορρόφησης Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.

Μελέτες

Ανάληψη μελετών σχεδιασμού νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και μελετών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης-επιμόρφωσης και δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Υλοποίηση

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων δικτύωσης, δημοσιότητας, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων διαλέξεων, συνεντεύξεων κ.λ.π.

Συνεργασίες

Ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων περιοχών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων και αμοιβαίων επωφελών ανταλλαγών.