Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΑΕΝΟΛ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δημόσια Δαπάνη

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.160.000,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Υποβολής Προτάσεων

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02-07-2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 10-09-2018

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΑΕΝΟΛ Α.Ε, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Περιοχή Παρέμβασης

Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λάρισας είναι το σύνολο των Δήμων Αγιάς , Ελασσόνας , Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου , Φαρσάλων και Λάρισας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου.

Οδηγίες

Ακολουθούν οι οδηγίες, τα έντυπα, τα υποδείγματα και τα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης

1η Πρόσκληση Δημοσίων Έργων 19.2

Αρχεία προς συμπλήρωση και υποβολή από το δικαιούχο με την αίτηση στήριξης

Υποστηρικτικό υλικό αίτηση στήριξης