Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2017 11:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ελασσόνα 11. 08.2017Αριθμ. Πρωτ. 544ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝΠΡΟΣΤους ΜετόχουςΣύμφωνα με το άρθρο 26 Νόμου 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διακριτικό τίτλο "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» καθώς και της με αριθμό 6/2017 απόφασης του Δ.Σ αυτής,Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 - Ελασσόνα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1ον : Υποβολή έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2016 μέχρι 31 - 12 - 2016.2ον : Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2016 μέχρι 31 - 12 - 2016.3ον : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2016 μέχρι 31-12-2016.4ον : Έγκριση παράτασης θητείας του διοικητικού συμβουλίου της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»5ον : Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»6ον : Πορεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν νόμιμα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 - Ελασσόνα). Για το Δ.Σ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ