Τρίτη, 02 Ιούλιος 2019 09:39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2019 ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ''Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.'' Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ''Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.''», που εδρεύει στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λάρισας.Ακολουθούν τα έντυπα: