Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018 08:10

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 19 : «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER

Την Παρασκευή 19/10/2018 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 19 : «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του ΠΑΑ 2014-2020.Συνολικά υποβλήθηκαν (35) τριάντα πέντε προτάσεις με προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 5.227.537,65€, υπερκαλύπτοντας κατά 242% το αρχικό ποσό που προκηρύχθηκε και ανερχόταν σε 2.160.000 €.Η αξία των προτάσεων που υποβλήθηκαν σε ποσοστό 79,48% αφορά έργα Ο.Τ.Α. και σε ποσοστό 20,52% έργα συλλογικών φορέων.Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φυσικών φακέλων των δικαιολογητικών των αιτήσεων στήριξης (5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής – 24 Οκτωβρίου 2018) θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.