Επιλογή Σελίδας

Βασικοί Διακρατικοί Στόχοι

Με το σχέδιο συνεργασίας οι ΟΤΔ AENOΛ στην Ελλάδα και Gévaudan-Lozère στην Γαλλία μπόρεσαν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των περιοχών τους μέσω του αγροτουρισμού, των τοπικών αγροτικών τους προϊόντων και στο μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Στόχοι

Οι στόχοι της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής είναι οι :

1ος Στόχος

Η διατήρηση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα της περιοχής

2ος Στόχος

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές

3ος Στόχος

Ενεργοποίηση ενδογενούς δυναμικού μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

4ος Στόχος

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

5ος Στόχος

Ενθάρρυνση της πολυδραστηριότητας και της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας προς μη γεωργικές δραστηριότητες.

Παρουσίαση Προγράμματος

Συνεισφορά

Η διακρατική συνεργασίας που προαναφέρθηκε θα συνεισφέρει στην επίτευξη των τριών από τους στόχους της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής που είναι οι εξής :

  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
  • βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
  • αύξηση του εισοδήματος και ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.