Επιλογή Σελίδας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

- 2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1/2016

Κλικ εδώ: 

- Εγκύκλιος Διαδικασιών Ροής
  1. Εγκύκλιος Διαδικασιών Ροών Εργασίας & Ρόλων  (έντυπο 1)
  2. Παράρτημα Ι_Ροές & Διαδικασίες  (έντυπο 2) 
  3. Παράρτημα ΙΙ_Σχέδιο Πρότυπης Πρόσκλησης RIS  (έντυπο 3) 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ:

- Εγκύκλιος για την Υ.Α. 1547_2019

Κλικ εδώ: 

- Εγκύκλιος Πληρωμών 19.4
  1. Εγκύκλιος Πληρωμής Υπομέτρο 19.4  (έντυπο 1)  
  2. Παραρτήματα Εγκυκλίου  (έντυπο 2) 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

- Εγκύκλιος Πληρωμών Ιδιωτικών Έργων CLLD/LEADER
  1. Εγκύκλιος Υπομέτρου 19.4 – 4η Ενοποιημένη ΑΔΑ  (έντυπο 1)
  2. Παραρτήματα Εγκύκλιος 19.2 – 4η Ενοποιημένη ΑΔΑ  (έντυπο 2) 

Κλικ εδώ: 

Κλικ εδώ: 

- Εγκύκλιος Διαδικασιών Διενέργειας Εποπτείας

Κλικ εδώ: 

- Εγκύκλιος 1 _ 2η Τροποποίηση Συνεχιζόμενες Πράξεις

Κλικ εδώ: