ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Συνεργατών – Προμηθευτών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», για τη συμπλήρωση του Μητρώου συνεργατών / προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών (φυσικών ή νομικών προσώπων), προσκαλεί προς εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην  πρόσκληση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Συνεργατών 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», για τη συμπλήρωση του Μητρώου συνεργατών / προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών (φυσικών ή νομικών προσώπων), προσκαλεί προς εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών – Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.  Επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Για την «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φουρκιώτης Ελευθέριος