Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», συνεχίζοντας τις ενημερωτικές συναντήσεις – διαβουλεύσεις  για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποίησε τις παρακάτω   ενημερωτικές συναντήσεις:

  • την Τρίτη 21/03/2023 με μέλη του ΓΕΩΤΕ,
  • την Παρασκευή στις 24/3/2023 με τον Διευθυντή, τους προϊσταμένους και στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, ΠΕ Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν από την συντονίστρια του προγράμματος κα Σεβαστή Μπασδέκη και στελέχη της ΑΕΝΟΛ, η περιοχή παρέμβασης, οι θεματικοί στόχοι και οι κατευθύνσεις του νέου τοπικού προγράμματος LEADER για την περίοδο  2023-2027, οι επιλέξιμες δράσεις, οι δικαιούχοι καθώς επίσης επισημάνθηκε η σπουδαιότητα του προγράμματος LEADER, ως ισχυρού εργαλείου ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και η ανάγκη συμμετοχής όλων, στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης που θα υποβληθεί.

Συζητήθηκαν οι ανάγκες, οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι προτεραιότητες στην ανάπτυξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, η ανάγκη συνεργασιών, συμπράξεων αλλά και εκπαίδευσης, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Όπως είναι γνωστό το νέο Πρόγραμμα LEADER, χρηματοδοτεί τόσο έργα δημοσίου συμφέροντος, όπως επίσης και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται, αφορούν την μεταποίηση γεωργικού και δασοκομικού  τομέα, τον τουριστικό τομέα, τις μικρές βιοτεχνίες, την παροχή υπηρεσιών, και τις  συνεργασίες. 

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της πρότασης.

Πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΕΝΟΛ ΑΕ (www.aenol.gr), όπου υπάρχει και σχετική φόρμα συμπλήρωσης προτάσεων και ιδεών.