Επιλογή Σελίδας

Τις συναντήσεις του με τους Δημάρχους των Δήμων Τυρνάβου κ. Α. Τσικριτσή και Φαρσάλων Ι. Εσκίογλου – μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας Α.Ε. – συνέχισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού και Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Γάτσας.

Οι συναντήσεις αυτές έγιναν στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και των Δήμων μετόχων του Οργανισμού και της ενημέρωσης για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ο Οργανισμός και της βοήθειας που μπορεί να προσφέρει στους Δήμους όπως (ενδεικτικά) :

 • Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη.
 • Η ανάληψη εκτέλεσης, εποπτείας κι επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων
 • Η ωρίμανση έργων υποδομής.
 • Η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
 • Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 • Η υλοποίηση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, στα πλαίσια των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ή στα οποία συμμετέχει, με σκοπό την προώθηση της Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.
 • Η ανάληψη από την ίδια και η υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, τουριστικών και άλλων φυσικών πόρων και η προώθηση των εγγενών δυνατοτήτων.
 • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η προώθηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πολιτικών, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, μέσω ανάληψης  διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών έργων, δράσεων και ενεργειών.
 • Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της υπαίθρου και της επιχειρηματικότητας.
 • Η εκπόνηση μελετών, προγραμμάτων και η εφαρμογή τους για την προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων, καθώς και υποδομών ανάπτυξης.
 • Η προώθηση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της γνώσης.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου προγράμματος που υφίσταται ή θα θεσμοθετηθεί μελλοντικά.
 • Η ανάληψη ρόλου Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών, στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη άνεργων ή ατόμων προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων, που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Η πρόταση προς τους αρμόδιους φορείς και η υλοποίησης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.
 • Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά,
 • Η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, προσβασιμότητα – μεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,
 • Η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,
 • Η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,
 • Η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,
 • Η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού,

 

Στη συναντήσεις συμμετείχαν από την πλευρά της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Γεώργιος Κυριλλίδης και ο Γεν. Διευθυντής της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Ιωάννης Σαμώτας.

Στον Δήμο Τυρνάβου συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Αρβανίτης Νικόλαος.

Στον Δήμο Φαρσάλων συμμετείχαν και η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου κα Σοφία Χατζηπλή, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης κ. Αθανάσιος Γεροβασίλης και  η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κα Μπαλαμπάνη Παρασκευή.

Στις συναντήσεις αυτές αποφασίστηκε η διεύρυνση της συνεργασίας άμεσα στο επόμενο διάστημα που θα βοηθήσουν την ήδη αναπτυξιακή πορεία των Δήμων Τυρνάβου και Φαρσάλων .