Επιλογή Σελίδας

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας Α.Ε. «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενδικοφανών προσφυγών, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανά δράση των πράξεων  της 2ης  Πρόσκλησης  του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού  χαρακτήρα.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και η υπογραφή Συμβάσεων μεταξύ της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» και των Δικαιούχων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (οριστικός)

Δείτε εδώ: