Επιλογή Σελίδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης  σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Περιγραφή: Ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης με δραστηριότητες επίδειξης / ενημέρωσης αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία και τις ΜΜΕ, με υπηρεσίες σε μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.
Ποσοστό ενίσχυσηςΠροϋπολογισμός: 100% των επιλέξιμων δαπανών, ως 20.000€
Περιοχή εφαρμογής: Σύνολο περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι: ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)
 

ΔΡΑΣΕΙΣ de minimis

19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

Περιγραφή: Ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν στους τομείς:
-επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος – ζυθοποιία
– επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
– μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων – μονάδες πυρηνελαιουργείων
– μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
– μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής – μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών- μονάδες πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής – μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής – μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβη, λινάρι)
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 50% των επιλέξιμων δαπανών
Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Περιοχή εφαρμογής: Σύνολο περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις .

19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Περιγραφή: Ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, χώρων γευσιγνωσίας  κ.λ.π.
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 65% των επιλέξιμων δαπανών
Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Περιοχή εφαρμογής: Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης για ιδρύσεις και το σύνολο της περιοχής παρέμβασης για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου

Περιγραφή: Ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και εμπορικών επιχειρήσεων (δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που σχετίζονται με τη βιοτεχνία, προϊόντα αγροδιατροφής  μετά την 1η μεταποίηση).
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 65% των επιλέξιμων δαπανών
Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Περιοχή εφαρμογής: Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης για ιδρύσεις και το σύνολο της περιοχής παρέμβασης για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)

Περιγραφή: Ενίσχυση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών, λοιπών υπηρεσιών μικρής κλίμακας του τριτογενούς τομέα (εκτός τουριστικού κλάδου) και παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπως επαγγελματικά εργαστήρια, παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χώροι αθλοπαιδιών κλπ.
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 65% των επιλέξιμων δαπανών
Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Περιοχή εφαρμογής: Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης για ιδρύσεις και το σύνολο της περιοχής παρέμβασης για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
 
19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Περιγραφή: Ενίσχυση της οικοτεχνίας, αποκλειστικά από επαγγελματίες αγρότες, για την παραγωγή προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη ή και από συνεργασία με άλλους παραγωγούς. Ενίσχυση επενδύσεων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, χωρίς διανυκτέρευση
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 50% των επιλέξιμων δαπανών όταν η επενδυτική πράξη αφορά το άρθρο17 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και  65%  όταν  αφορά το άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013  
Περιοχή εφαρμογής: Σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι: Οικοτεχνία: επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).
Πολυλειτουργικά αγροκτήματα α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),β)συμπράξεις φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ και γ) συμπράξεις φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ .
 

19.2.6.2: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Περιγραφή: Ενισχύονται ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και οι ενώσεις τους, καθώς και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο δασικό τομέα για μικρής κλίμακας επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων καθώς και κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη/οργάνωση της επεξεργασίας & εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας.
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 65% των επιλέξιμων δαπανών
Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Περιοχή εφαρμογής: Σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

19.2.3.1: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Περιγραφή: Ενίσχυση για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν στους τομείς:

-Προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκομικά, με έμφαση στη φέτα και τα πιστοποιημένα προϊόντα της περιοχής – Προϊόντα σιτηρών-ψυχανθών – Κρέας, κρεατοσκευάσματα,
-οπωροκηπευτικά – Προϊόντα ελιάς /ελαιολάδου – Προϊόντα αμπέλου, οίνος και αποστάγματα – Ξύδι –  Αυγά – Μέλι και λοιπά προϊόντα μελισσοκομίας  – καπνός – βαμβάκι
-Προϊόντα καλλιεργειών υπό κάλυψη (θερμοκήπια, δικτυοκήπια, υδροπονικές καλλιέργειες) – όσπρια – Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά – άνθη-δενδρώδεις καλλιέργειες 
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 50% των επιλέξιμων δαπανών
Έως 600.000€ για πράξεις που αφορούν υποδομές ή /και εξοπλισμό
Έως 100.000€ για άυλες πράξεις
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις .

19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Περιγραφή: Ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, χώρων γευσιγνωσίας κλπ.
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 55% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις ή 65% των επιλέξιμων δαπανών για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
Έως 600.000€ για πράξεις που αφορούν υποδομές ή /και εξοπλισμό
Έως 100.000€ για άυλες πράξεις
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

19.2.3.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου

Περιγραφή: Ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 55% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις ή 65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών.
 Έως 600.000€ όταν  αφορά υποδομές ή εξοπλισμό.
 Έως 100.000€ για άυλες πράξεις
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

19.2.3.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)

Περιγραφή: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών, λοιπών υπηρεσιών μικρής κλίμακας του τριτογενούς τομέα (εκτός τουριστικού κλάδου) και παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όπως επαγγελματικά εργαστήρια, παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημ. απασχόλησης, καλλιτεχν. δραστηριότητες, χώροι αθλοπαιδιών κλπ.
Ποσοστό ενίσχυσης – Προϋπολογισμός: 55% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις ή 65% για μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών.
Έως 600.000€ όταν  αφορά υποδομές ή εξοπλισμό.
Έως 100.000€ για άυλες πράξεις
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Περιγραφή: Ενισχύεται η συνεργασία για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και η ανάπτυξη και/ή εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Ποσοστό ενίσχυσης: 65%
Προϋπολογισμός: Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Δικαιούχοι: Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα, στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος, και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών θα είναι μόνο επιχειρήσεις.

19.2.7.7: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

Περιγραφή: Ενισχύεται η οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
Ποσοστό ενίσχυσης: 65%
Προϋπολογισμός: Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Δικαιούχοι: Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα, που θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος, και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών θα είναι μόνο επιχειρήσεις.

19.2.7.8: Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων

Περιγραφή: Ενισχύεται η δημιουργία συνεργασιών, με σκοπό την προώθηση δράσεων που επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, αποτελεσματική διαχείριση υδάτων, προστασία υπεδάφους, χρήση ΑΠΕ και διατήρηση των γεωργικών τοπίων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Ποσοστό ενίσχυσης: 65%
Προϋπολογισμός: Δημόσια δαπάνη ως 200.000€ για περίοδο 3 ετών
Δικαιούχοι: Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα, που θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. Μέλη δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί/ κτηνοτρόφοι/ λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα κλπ. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο προαναφερομένων φορέων.