Επιλογή Σελίδας

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κοκκινοπηλού προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ» με προϋπολογισμό 278.235,85 ευρώ (224.383,75 πλέον ΦΠΑ 53.852,10 ευρώ) στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» και βάσει της υπ’ αρ. 4949/23-12-2019 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος  της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την έντυπη παραλαβή του πλήρους κειμένου της διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων που τη συνοδεύουν, μπορούν να απευθύβονται στο πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζιακούλη Σωτήρη στο τηλ. 6983821228 και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.aenol.gr από την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας. 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (Ε.Ο.Σ.)

Δείτε εδώ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (Ε.Ο.Σ.)

Δείτε εδώ: