Α.ΕΝΟ.Λ ΑΕ

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ- “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/2021 (26/5/2021) πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με  έναν (1) Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ- “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” στην Ελασσόνα, οδός Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την 10 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ / Γραφείο Διοίκησης της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”, Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 τηλ. 24930-24222 & 24930 25047.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” (www.aenol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”.

Ελασσόνα, 27/05/2021

Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε.

“Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Προκήρυξη

Προκήρυξη θέσης εργασίας

Αναλυτική Προκήρυξη

Αναλυτική προκήρυξη θέσεως εργασίας

I

Παράρτημα 1

Αίτηση υποψηφιότητας

Παράρτημα 2

Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα 3

Βιογραφικό σημείωμα

Παράρτημα 4

Πίνακας τεκμηρίωσης εμπειρίας

Παράρτημα 5

Διαδικασία αξιολόγησης