Επιλογή Σελίδας

Ελασσόνα: 27/3/2023

Αρ. Πρωτοκ.: 344

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.»

με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

ΑΦΜ: 094142536 –  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 026537940000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθ. 5/23-03-2023 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας στην Ελασσόνα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Θέμα 1ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027 (ΕΔΠL 2023-2027) και τη μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτροπή αυτή για την διαχείριση και εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Λάρισας,  (ΤΑΠΤοκ-Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) του στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023-2027.

Θέμα 2ο

Λοιπά θέματα – Ενημέρωση

Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή ελλείψει τέτοιων οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο ίσης αποδεικτικής ισχύος στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια ζώσης και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την  25η Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ