Ο   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – «ΑΕΝΟΛ ΑΕ» ανακοινώνει / κοινοποιεί τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 2η Προκήρυξη Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα του  Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Μέτρου 19.2 του ΠΑΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε., όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν μέσω τους συνδέσμου τους στο ΟΠΣΑΑ  (χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους), να λάβουν γνώση του αναλυτικού αποτελέσματος  διοικητικού  ελέγχου της αίτησης στήριξης.

Όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 661/01-06-2023  Πρόσκληση του Προγράμματος και στην υπ’ αριθμ. 1337/4-5-2022 Υπουργική Απόφαση που διέπει την υλοποίησή του, οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και το αποδεικτικό κατάθεσης της, αποστέλλεται στην ΟΤΔ, μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται). Η προσφυγή υποβάλλεται  εντός αποκλειστικής  προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίηση στον δικαιούχο, του τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων και εξετάζεται από την επιτροπή προσφυγών της ΟΤΔ.

Για την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Η  Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER,

Δόκου Σουλτάνα

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων ΕΔΠ 2ης Πρόσκλησης Δ.Ε.

Δείτε εδώ: