Επιλογή Σελίδας

Ο   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – «ΑΕΝΟΛ ΑΕ», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER  για το Νομό Λάρισας ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

     

    Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποβληθέντων προτάσεων ανά υποδράση:

    Κατεβάστε εδώ: 

    Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής:

    Κατεβάστε εδώ: