Επιλογή Σελίδας
  • Έναν (1) Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Ε. με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Αναλυτική Προκήρυξη ΣΜΕ Μηχανικού Χωροταξίας

Εδώ: 

Παράρτημα 1

Εδώ: 

Παράρτημα 2

Εδώ: 

Παράρτημα 3

Εδώ: 

Παράρτημα 4

Εδώ: 

Παράρτημα 5

Εδώ: