Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.- «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
  2. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 4674/2020
  3. Την Εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε- και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε».
  5. Την υπ. αριθμ. 13/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανακοινώνει

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε»  και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε για την ανάληψη των καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και στο θεσμικό πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD προκειμένου να αναλάβει μέλος της ομάδας τοπικής δράσης.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  • ιδιώτες μηχανικούς
  • υπάλληλους ΟΤΑ-μετόχων που μπορούν να μετακινηθούν
  • υπαλλήλους Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μπορούν να αποσπαστούν

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@aenol.gr  έως την Δευτέρα  06/09/2021

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aenol.gr , απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Ελασσόνα, 03/08/2021

Για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Αναπτυξιακός Οργανισμός Νομού Λάρισας” και διακριτικό τίτλο ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών

Περίληψη Πρόσκλησης

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών