ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί θητείας Δ.Σ. εταιρίας)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.- «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
  2. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1α του άρθρου 41 του Ν. 4735/2020.
  3. Την Εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε- και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε».
  5. Την υπ. αριθμ. 1/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ανακοινώνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε»  και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε για την ανάληψη των καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και στο θεσμικό πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD προκειμένου να αναλάβει μέλος της ομάδας τοπικής δράσης.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  • ιδιώτες μηχανικούς
  • υπάλληλους ΟΤΑ-μετόχων που μπορούν να μετακινηθούν
  • υπαλλήλους Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μπορούν να αποσπαστούν

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως,  είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.  στην Ελασσόνα,  οδός 6ης Οκτωβρίου 165, 40200 Ελασσόνα, στο Πρωτόκολλο.

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικά θα πρέπει ο φάκελος συμμετοχής να περιέλθει στο πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις / φάκελοι συμμετοχής οι οποίοι θα παραληφθούν από την ΑΕΝΟΛ  Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aenol.gr , απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.»

και διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών

Περίληψη Πρόσκλησης

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών