Α.ΕΝΟ.Λ ΑΕ

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νομού Λάρισας ΑΕΝΟΛ ΑΕ σύμφωνα με την με αριθμ. 4/8-6-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΕΝΟΛ, θέμα 4 ο περί αποδοχής της εισήγησης της ΕΔΠ CLLD/LEADER και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με  έναν (1) Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Προκήρυξη

Προκήρυξη θέσης εργασίας

Αναλυτική Προκήρυξη

Αναλυτική προκήρυξη θέσεως εργασίας

I

Παράρτημα 1

Αίτηση υποψηφιότητας

Παράρτημα 2

Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα 3

Βιογραφικό σημείωμα

Παράρτημα 4

Πίνακας τεκμηρίωσης εμπειρίας

Παράρτημα 5

Διαδικασία αξιολόγησης