ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο μηχανικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο μηχανικό

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας “ΑΕΝΟΛ Α.Ε.” έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
 2. Το ισχύον καταστατικό της ΑΕΝΟΛ Α.Ε με αριθμ. ΓΕΜΗ 026537940000
 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία
 4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
 5. Την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016), που τροποποιεί την παρ. 4 του 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 6. Το νόμο υπ’ αρ. 4452/2014 (άρθρο 21)
 7. Το άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 5β και το άρθρο 121 του Ν. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα
 9. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 10. Την από 26/5/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (πλέον Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας) στην εκπόνηση μελετών , διαχείριση και επίβλεψη ενταγμένων έργων»  
 11. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.

 1. Την υπ’ αρ. 3/2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την : «τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (πλέον Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας) στην εκπόνηση μελετών, διαχείριση και επίβλεψη ενταγμένων έργων»

Ανακοινώνει

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης:  «Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (πλέον Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας) στην εκπόνηση μελετών , διαχείριση και επίβλεψη ενταγμένων έργων», συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί.

Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

 •  Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
 •  Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του περιγραφόμενου έργου και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 6 Ιουνίου  2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. στην Ελασσόνα, οδός 6ης Οκτωβρίου 165, 1ος Όροφος, Τ.Κ. 40200, στο Πρωτόκολλο με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη ΣΜΕ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικά θα πρέπει ο φάκελος συμμετοχής να περιέλθει στο πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις / φάκελοι συμμετοχής οι οποίοι θα παραληφθούν από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόυενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.

Αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το παρόν τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στην Ελασσόνα, οδός 6ης Οκτωβρίου 165, 1ος Όροφος, Τ.Κ. 40200, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο info@aenol.gr ή τηλεφωνικά στα τηλ. 2493024222, 25047 (αρμόδια υπάλληλος κ. Χατζούλη Ελένη)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε την πρωτότυπη πρόσκληση