Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας στην Ελασσόνα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Ελασσόνα  05/09/2022

Αριθμ. Πρωτ. 982

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.»  και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

ΑΦΜ  094142536   ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 026537940000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας στην Ελασσόνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑ  1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021 έως 31/12/2021 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβούλιου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης κερδών της χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/2021 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ  4ο:  Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή ελλείψει τέτοιων οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο ίσης αποδεικτικής ισχύος στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την  07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ