ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της  ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ., που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας στην Ελασσόνα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ., που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας στην Ελασσόνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑ  1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 έως 31/12/2020 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβούλιου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης Κερδών της χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ  4ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή ελλείψει τέτοιων οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο ίσης αποδεικτικής ισχύος στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω οριζόμενο τόπο με τα ίδια θέματα.

 Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ