Επιλογή Σελίδας

ΑΕΝΟΛ ΑΕ

Στόχοι της Εταιρείας

Η εταιρεία έχει θέσει στόχους που τελικό αποδέκτη έχουν τον πολίτη

Ενημέρωση πολιτικών - τοπικών φορέων

Ενημέρωση πολιτικών – τοπικών φορέων 

Learn More

Ενημέρωση πολιτικών – τοπικών φορέων για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών – προϋποθέσεων ανάπτυξης και η παροχή τεχνικής στήριξης για την κατάρτιση και υποβολή επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων

Συλλογή Στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης

Συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων 

Learn More

Συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση και τις υφιστάμενες αναπτυξιακές τάσεις στην περιοχή.

Συνεργασίες

Ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς του Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα.

Learn More

Ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων περιοχών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων και αμοιβαίων επωφελών ανταλλαγών.

Μελέτες

Ανάληψη μελετών σχεδιασμού

Learn More

Ανάληψη μελετών σχεδιασμού νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και μελετών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση

Learn More

Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης-επιμόρφωσης και δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Υλοποίηση

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων 

Learn More

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων δικτύωσης, δημοσιότητας, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων διαλέξεων, συνεντεύξεων κ.λ.π.