Επιλογή Σελίδας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας από τον Ιούνιο 2021 στην ΑΕΝΟΛ Α.Ε. λειτουργεί οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού.

Η Τεχνική Υπηρεσία προβλέπεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας και στελεχώνεται με Προϊστάμενο Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και στελέχη με σχετικές ειδικότητες που απαιτούνται για την επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης τεχνικών έργων, ωρίμανσης έργων, εκπόνησης τεχνικών μελετών, τευχών δημοπράτησης, προετοιμασίας φακέλων, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Στήριξης σε ΟΤΑ (επίβλεψης και παρακολούθησης υλοποίησης τεχνικών έργων, ωρίμανσης έργων, εκπόνησης τεχνικών μελετών, τευχών δημοπράτησης, προετοιμασίας φακέλων, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων) που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μέσω προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις  κείμενες διατάξεις.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του ακολουθεί την θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να:

 • Είναι διπλωματούχος/πτυχιούχος μηχανικός πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης,
 • διαθέτει ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό του αντικείμενο.
 • έχει διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες.

Αρμοδιότητες:

   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας αναλαμβάνει τα εξής:

 • Συντονισμό και οργάνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Εταιρείας.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
 • Υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή σε τεχνικά θέματα.
 • Κοστολόγηση κάθε σύμβασης, μελέτης η τεχνικού έργου, και εισήγηση αρμοδίως.
 • Προσδιορισμός ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης νέων μελετών και τεχνικών έργων.
 • Διασφάλιση της άρτιας υλοποίησης των έργων των συνεργαζόμενων Αναθετουσών Αρχών.
 • Παρακολούθηση της πορείας των έργων, υπηρεσιών και μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και λήψη μέτρων για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση τους. Υποβολή εισηγήσεων για την σύναψη τροποποιητικών συμβάσεων, όταν απαιτείται, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Παρακολούθηση της πορείας πιστώσεων κάθε τεχνικού έργου, έτσι ώστε η εκταμίευση για την πληρωμή των υποβαλλομένων πιστοποιήσεων και λογαριασμών να κινείται μέσα στα όρια εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
 • Σύνταξη των υποβαλλόμενων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ή των υποβαλλόμενων συμπληρωματικών συμβάσεων και διατύπωση εισήγησης για την ορθότητα των αιτούμενων νέων πιστώσεων του έργου, μέσα στα νόμιμα όρια και τις υπάρχουσες ανάγκες.
 • Ευθύνη εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος, μέσα στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων προϋπολογισμού.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εισήγηση, σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης συμβάσεων και στελέχωσης με το απαιτούμενο προσωπικό κάθε τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 • Επιθεώρηση των εκτελούμενων έργων και έλεγχο της ποιότητας, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης, των συμβατικών τευχών.
 • Άσκηση καθηκόντων οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού και των συνεργατών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Έγκριση και τελική παραλαβή παραδοτέων από Συνεργάτες Μελετητές.

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγεται διοικητικά:

 

Το Τμήμα  Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και  Παροχής Υπηρεσιών.

Οι αρμοδιότητες των επιμέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 

Τμήμα  Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και  Παροχής Υπηρεσιών.

 

Αρμοδιότητες:

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Παροχής Υπηρεσιών αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα ανά κατηγορία:

 1. Για την κατηγορία των Μελετών
 • Σύνταξη, επίβλεψη, έλεγχος και θεώρηση των μελετών που εκπονούνται από την Εταιρεία.
 • Εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων, διαδικασιών και αδειοδοτήσεων, όπως αυτές προβλέπονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την υλοποίηση των έργων (ωρίμανση έργων).
 • Διατύπωση προτάσεων για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο των διαδικασιών του προγραμματισμού από την Εταιρεία.
 • Παρακολούθηση και μέριμνα για την υλοποίηση του προγραμματισμού της Υπηρεσίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Εταιρείας.
 • Ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί παντός θέματος αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη προσδιορισμού μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης νέων μελετών.
 • Μέριμνα για την έγκριση των μελετών από τις Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα.
 • Τήρηση αρχείου των συμβάσεων, των οποίων έχει αναλάβει την παρακολούθησή τους, καθώς και των χρονοδιαγραμμάτων έναρξης και αποπεράτωσης των μελετών.
 • Εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την έγκαιρη και ορθή εκπόνηση των μελετών.
 • Έλεγχος τυχόν ελλείψεων, παραλείψεων ή παρεκκλίσεων, από τις προβλεπόμενες διατάξεις και συμβάσεις και διατύπωση εισηγήσεων για απαιτούμενες ενέργειες και συμπληρώσεις.
 • Άσκηση καθηκόντων οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού του Τμήματος Μελετών.
 • Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους. Τήρηση  των διαδικασιών ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών σε τρίτους.
 • Αξιολόγηση συνεργατών μελετητών.
 • Προσυπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος.

    2. Για την κατηγορία Εκτέλεσης  Έργων 

 • Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
 • Τήρηση φακέλων των υπό υλοποίηση έργων, όπως αυτή καθορίζεται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 • Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων.
 • Παρακολούθηση και μέριμνα για την εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Εταιρείας.
 • Παρακολούθηση, υποστήριξη και έλεγχος συνεργατών.
 • Μέριμνα για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των συμβάσεων για την εκτέλεση έργων.
 • Ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί παντός τεχνικού θέματος της αρμοδιότητάς του.
 • Κοστολόγηση κάθε σύμβασης τεχνικού έργου και εισήγηση αρμοδίως.
 • Παρακολούθηση της πορείας των εκτελούμενων έργων και εισήγηση προς τον Τεχνικό Διευθυντή για τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις τους.
 • Δειγματοληπτικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής κατασκευής των εκτελούμενων έργων.
 • Τήρηση αρχείου των συμβάσεων, των οποίων έχει αναλάβει, και παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων έναρξης και αποπεράτωσης των έργων.
 • Εισήγηση για την λήψη μέτρων, για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των έργων.
 • Παρακολούθηση της πορείας πιστώσεων κάθε τεχνικού έργου, έτσι ώστε η εκταμίευση για την πληρωμή των υποβαλλόμενων πιστοποιήσεων και λογαριασμών να κινείται μέσα στα όρια εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
 • Σύνταξη και υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων και εισήγηση για την ορθότητα των αιτούμενων νέων πιστώσεων του έργου, μέσα στα νόμιμα όρια και τις υπάρχουσες ανάγκες.
 • Εισήγηση και έλεγχος των συντασσόμενων τροποποιήσεων των μελετών, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων.
 • Παρακολούθηση και μέριμνα για την πιστή εφαρμογή των συμβάσεων εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
 • Έλεγχος τυχόν ελλείψεων, παραλείψεων ή παρεκκλίσεων, από τις προβλεπόμενες διατάξεις και συμβάσεις και διατύπωση απαιτούμενων εισηγήσεων για ενέργειες και συμπληρώσεις.
 • Έλεγχος και θεώρηση όλων των εντύπων τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, σχετικά με τις μισθοδοτικές καταστάσεις των ημερομισθίων, που χρησιμοποιούνται στα συνεργεία των έργων που εκτελούνται.
 • Επίβλεψη των εκτελούμενων έργων και έλεγχος της ποιότητας, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης.
 • Διενέργεια ελέγχου της παρουσίας του προσωπικού στα εκτελούμενα, από την Τεχνική Υπηρεσία, έργα.
 • Άσκηση καθηκόντων οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού και των συνεργατών του Τμήματος.
 • Προσυπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος.

3)  Για την Παροχή Υπηρεσιών:

 • Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων.
 • Κατάρτιση των προδιαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Οργάνωση των Ομάδων Έργου υλοποίησης των συμβάσεων.
 • Παρακολούθηση του προγραμματισμού υλοποίησης των συμβάσεων.
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών αδειοδότησης, όπως αυτές προβλέπονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την υλοποίηση των έργων (ωρίμανση έργων).
 • Ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί παντός θέματος αρμοδιότητάς του.
 • Διατύπωση προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών, στα πλαίσια των διαδικασιών του προγραμματισμού από την Εταιρεία.
 • Παρακολούθηση και μέριμνα για την υλοποίηση του προγραμματισμού της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Εταιρείας.
 • Τήρηση αρχείου των συμβάσεων, των οποίων έχει αναλάβει, και παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων έναρξης και αποπεράτωσης των υπηρεσιών.
 • Έλεγχος τυχόν ελλείψεων, παραλείψεων ή παρεκκλίσεων, από τις προβλεπόμενες διατάξεις και συμβάσεις και διατύπωση εισηγήσεων για απαιτούμενες ενέργειες και συμπληρώσεις.
 • Άσκηση καθηκόντων οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού του Τμήματος Υπηρεσιών .
 • Προσυπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος.