Επιλογή Σελίδας

Η «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 641/30-05-2023 2ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λάρισας ως προς τα Παραρτήματα:
  1. «Οδηγός διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης»
    α. «2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ», Κριτήριο 1 «Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες,…..»
σε
 «Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες,» 
    β. Κριτήριο 4 «…… Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.»
σε
 «…… Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου, εννέα (9) έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης».
  2. «Ι_2β_Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών» Στο φύλλο Κτιριακά – Αγορά ακινήτου, Στον πίνακα «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» προστίθενται οι στήλες «ΦΠΑ» και «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ».  

Τα αρχεία των τροποποιημένων παραρτημάτων είναι τα εξής παρακάτω:

Αρχείο 1

Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής_2 ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

Αρχείο 2

Αναλυτικός Προυπολογισμός Εργασιών ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα Παραρτήματα της υπ’ αριθ. 641/30-5-2023 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων αιτήσεων στήριξης ως έχουν: