Επιλογή Σελίδας
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Μαγνησίας  και Νομού Λάρισας (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. – ΑΕΝΟΛ Α.Ε.) συνεργάστηκαν και υπέβαλλαν πρόταση με τίτλο «Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις αλιευτικές ζώνες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας» στο πλαίσιο  του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027.
Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν, με ιδέες και στοιχεία, για την κατάρτιση του τοπικού  Προγράμματος Αλιείας.  Οι απόψεις, προτάσεις και ιδέες τους, διαμόρφωσαν μια πλήρη SWOT ανάλυση της περιοχής, καθόρισαν την  9μελή Επιτροπή Διαχείρισης, όρισαν την περιοχή παρέμβασης και αποτύπωσαν συμμετοχικά τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και την ιεράρχηση αυτών, με αποτέλεσμα την υποβολή της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Αλιείας 2021-2027, για την Αλιευτική  Ζώνη Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας.
Ελπίζουμε  στην θετική αξιολόγηση της πρότασης μας για τις αλιευτικές  ζώνες των περιοχών μας.