Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Προϋπολογισμός & Δημόσια Δαπάνη

Ο προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός είναι 7.164.616 € και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.050.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Υποβολής Προτάσεων

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 7/05/2019 – ώρα έναρξης: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 5/08/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Περιοχή Παρέμβασης

Οι υποδράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Λάρισας, εκτός της Δ.Κ. Λάρισας). Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δ.Κ. Λάρισας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου.

Έργα που Ενισχύονται

Ενισχύονται έργα-επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των δασοκομικών τεχνολογιών και της επεξεργασίας, κινητοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, της παροχής υπηρεσιών, της οικοτεχνίας και της ανάπτυξης σχεδίων συνεργασίας.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης, που ακολουθούν.

Ενημερωτικές Δράσεις

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης από την ΟΤΔ , σε συνεργασία με τους φορείς της Π.Ε. Λάρισας , με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση των δικαιούχων και των μελετητών της περιοχής.

Οδηγίες

Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ)

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2

Παράρτημα Πρόσκλησης

Θεσμικό Πλαίσιο Προκήρυξης

Μελέτη Διαδρομών Αγροτικού Τουρισμού

Διευκρινήσεις