Επιλογή Σελίδας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), ανακοινώνει την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», που αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (νέα καταληκτική ημερομηνία 11/10/2019, 15:00)

Αναλυτικά τα Στοιχεία που Τροποποιούνται

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης 19.2 (Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα)

Οδηγίες

Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ)

Παράρτημα Πρόσκλησης

Θεσμικό Πλαίσιο Προκήρυξης

Μελέτη Διαδρομών Αγροτικού Τουρισμού

Διευκρινήσεις