Επιλογή Σελίδας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» και για την ακόλουθη Δράση, Υποδράση:
  • 2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, η οποία περιλαμβάνει την ακόλουθη υποδράση:
  • 2.5.2 Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (ενδεικτικά: εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές).
Η δράση εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Λάρισας (με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας), ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.000.000,00 €.
 
Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων:
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.».
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:
Από 7/6/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολών)
Έως 25/8/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολών).
 
Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.
Περίληψη Πρόσκλησης

Δείτε εδώ: 

Αναλυτική Πρόσκληση

Δείτε εδώ: 

Συνημμένα Πρόσκλησης