Επιλογή Σελίδας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19,
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)». Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Λάρισας (με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας), ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.100.000,00 €. Οι υποδράσεις που υλοποιούνται, είναι οι ακόλουθες:
– 19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής».
– 19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».
– 19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ Α.Ε. 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:

από 2/6/2023 και ώρα 13:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολών)

έως 4/8/2023 και ώρα 15:00 (ημερομηνία λήξης υποβολών)

Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Περίληψη Πρόσκλησης

Δείτε εδώ: 

Αναλυτική Πρόσκληση

Δείτε εδώ:

Παράρτημα Ι – Συνημμένα Πρόσκλησης 

Παράρτημα II – Συνημμένα Πρόσκλησης 

Παράρτημα III – Συνημμένα Πρόσκλησης